Konkurs Aparthotel Gievont Boutique

02.10.2022 - 16.10.2022

Konkurs Aparthotel Gievont Boutique ! ️

Do wygrania dwa vouchery na trzydniowy (2 noce) pobyt w Aparthotel Gievont Boutique we współpracy z Bubuja Bistro.

Weź udział w konkursie!

Warunkiem niezbędnym do udziału jest zamieszczenie w komentarzu pod postem promocyjnym zdjęcia z wakacji.

Nasze zupełnie subiektywne Jury w składzie pracowników recepcji wybierze naszym zdaniem trzy najciekawsze zdjęcia. Oczywiście w wyborze pomoże nam ilość lajków komentarza, nie będzie to jednak wyznacznikiem.

Autorzy trzech najlepszych zdjęć będą mogli zaprosić bliskie osoby i razem spędzić cudowny czas w naszym Aparthotel Giewont .

Pobyt w Apartamencie z dostępem do parkingu na monitorowanym parkingu podziemnym.

Śniadanie w Bubuja Bistro dla dwóch osób.

Czas zrealizowania vouchera do 20 grudnia 2022 roku**.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Aparthotel Gievont Boutique w Zakopanem reprezentowany przez Jerzy Leszek Sztarbała WOLF, NIP 5321884382, Piłsudskiego 4a/38 34-500 Zakopane . Podmiotem współodpowiedzialnym jest Sławomir Kardaś., Ul. Stary Młyn1d/4, 34-500 Zakopane NIP: 7361247837 – zwani dalej ORGANIZATOREM

 

 1. Konkurs trwa od 03.10.22 do 10.10.2022. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w pierwszym tygodniu po zakończeniu konkursu tj : do niedzieli 16.10.22. Nagroda w formie vouchera do zrealizowania do 20.12.2022 r – patrz niżej.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA

- Udział w konkursie może wziąć osoba pełnoletnia, która przystępując do niego zaakceptowała regulamin, udostępniając wyłącznie jedno zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym. Akceptowalne jest załączenie mozaiki zdjęć.

- Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności.

- W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z postępowania konkursowego. Działania Organizatora nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia. Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęć bez informowania o tym Uczestnika z innych przyczyn np. gdy zawierają treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, o charakterze pornograficznym – niezgodne z regulaminem Facebook®. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału fotografii, które naruszają Regulamin Konkursu.

- Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (łącznie z podaniem miejsca zamieszkania) w Internecie oraz w materiałach promocyjnych.

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE:
  - aby przystąpić do konkursu należy posiadać własne konto na Facebook®.- zdjęcie publikowane w formie elektronicznej nie może przekraczać swoją wielkością parametrów wymaganych przez serwis społecznościowy. Rozdzielczość zdjęcia musi także być na tyle wysoka aby pozwolić na dokonanie wyboru bez konieczność zaopatrzenia w dodatkowy komentarz.
 2. PRAWA AUTORSKIE:
  1. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
  a) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy konkursowej;
  b) zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
  c) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu w Internecie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
  d) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora Prac Konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie w Internecie oraz w materiałach informacyjno- promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
  2. Pisemne oświadczenie laureata o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do prac konkursowych na rzecz Organizatora oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w chwili rozstrzygnięcia konkursu.
 3. ZASADY KONKURSU

- Osoby przystępujące do konkursu akceptują regulamin konkursu.

- Laureaci konkursu są zobowiązani do pisemnego oświadczenia zaakceptowania regulaminu konkursu oraz złożenia oświadczeń z pkt 5 drogą pisemną niezwłocznie po wyrażeniu zgody na ogłoszenie wyników z informacją o ich wyborze.

-  Warunkiem niezbędnym do udziału jest zamieszczenie w komentarzu pod postem promocyjnym zdjęcia z wakacji.

- Zdjęcie musi spełniać wymagania z pkt 3.

- Laureaci zostaną wybrani przez zupełnie subiektywne Jury w składzie pracowników recepcji. Recepcja wybierze naszym zdaniem trzy najciekawsze zdjęcia. Oczywiście w wyborze pomoże nam ilość lajków komentarza - nie będzie to jednak wyznacznikiem.

- Wybrani wygrani otrzymają voucher na pobyt z możliwością skorzystania z oferty śniadania w restauracji Bubuja Bistro.

- Konkurs zostanie rozpoczęty po publikacji minimum 5 zdjęć w komentarzach pod postem.
W chwili zakończenia konkursu zostaną wybrane 3 miejsca przez Jury w składzie pracowników recepcji.

- Wybrani laureaci którzy nie spełnią wymogów regulaminu oraz nie wywiążą się z jego postanowień w przeciągu 7 dni - zostaną odrzuceni.

- Termin realizacji wygranego vouchera jest zależny od dostępności apartamentu. Obiekt nie ma wpływu na założone już rezerwacje i dołoży wszelkich starań aby dostosować się do wyboru laureata.

- W przypadku kiedy laureat nie zgłosi się do recepcji bezpośrednio w przeciągu 7 dni roboczych – zostanie wyłoniony nowy laureat.

 1. NAGRODY

Wyłonieni zostaną trzej laureaci konkursu w drodze wyboru ( patrz pkt. 6 ) .
Wygraną konkursową jest trzydniowy (2 noce) pobyt dla dwóch osób w Aparthotel Gievont Boutique we współpracy z Bubuja Bistro ze śniadaniem w restauracji.

Do wygrania:

- voucher na pobyt w dostępnym apartamencie typu STUDIO, dla dwóch osób, ze śniadaniem w restauracji ( laureat wybiera osobę z którą przyjedzie) w pierwszym dostępnym terminie wybranym przez laureata.

- voucher na pobyt w dostępnym apartamencie typu DELUXE , dla dwóch osób ze śniadaniem w restauracji ( laureat wybiera osobę z którą przyjedzie) w pierwszym dostępnym terminie wybranym przez laureata.

- Jeden voucher przeznaczony jest dla dwóch osób. Wedle polityki Aparthotel Gievont Boutique , każda dodatkowa osoba w apartamencie to koszt 49 zł/za dobę. Dzieci poniżej czwartego roku życia mają pobyt bezpłatny.

- Voucher obejmuje nieodpłatne skorzystanie z oferty śniadaniowej w Bubuja Bistro - dla laureata i osoby towarzyszącej.

- Jeden voucher przeznaczony jest dla dwóch osób. Każda następna osoba zainteresowana skorzystania z oferty śniadaniowej Bubuja Bistro rozliczana będzie wedle obowiązującego cennika.

- Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę. 

- Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 
- W konkursie nie mogą startować właściciele apartamentów, rodzina oraz osoby postronne.

- VOUCHER zostanie wysłany do zwycięzcy pocztą elektroniczną po podaniu danych teleadresowych.

- Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

- Konkurs trwa do 10 października – do 24:00. ️ 

- Wyniki konkursu pojawią się do 16 października 2022 roku.

 1. Pozostałe informacje

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aparthotel Gievont Boutique

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@boutiquegiewont.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy